ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. 5. 2020 od 8:00 do 15:00

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  4. 5. 2020 od 8:00 do 15:00

Pokud se škola neotevře z důvodu dalších opatření zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v době od 4.5 do 8.5  2020 formou doručení žádosti o přijetí následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: skolickaosek@skolickaosek.cz
  3. poštou na adresu školy
  4. osobním podáním do kanceláře školy
 
Dokument ke stažení a tisku je v dalším odkazu na této stránce.
 

Jinak:

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021:

Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou k zápisu, předloží rodný list dítěte, svůj platný průkaz totožnosti a pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

K zápisu na školní rok 2020/2021 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky nebo je vyzvednout při zápisu v mateřské škole.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná. Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí 2020.doc (43008)