Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní informace

Mateřská škola Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice, IČ: 72741929, informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souvislosti se zápisem a přijetím dítěte do mateřské školy vztahu nakládá s osobními údaji zákonného zástupce a dítěte (dále jen „subjekty údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce v souvislosti se zápisem a přijetím dítěte do mateřské školy zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování nutné pro splnění právní povinnosti), osobní údaje k těmto účelům:

 • správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání,
 • evidence docházky dětí,
 • školní matrika,
 • integrace zdravotně postižených dětí,
 • potvrzení o výši školného k zákonným důvodům,
 • třídní kniha,
 • školné,
 • zařazení do školního stravování,
 • škola v přírodě, zotavovací akce, školní výlety,
 • kniha úrazů.

Právní základ: zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem, bez poskytnutí osobních údajů není možné zahájit řízení o přijetí dítěte do mateřské školy a není možné zahájit školní docházku.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících se zápisem dítěte do mateřské škola a jeho školní docházkou.

Kontaktní údaje správce, zástupce a pověřence

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše.
 • Správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: skolickaosek.cz@gmail.com.
 • Správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 417837136.
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Ing. Veronika Součková, mail: souckova@osek.cz, tel.: 777 735 604.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

 • za účelem osobní údaje zpracovává obchodní společnost Markéta Hospodková – apreal.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje subjektu údajů nejsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 • Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy, informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo pokud si myslíte, že společnost Mateřská škola Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice zásady výše uvedené nedodržela, prosím zasílejte na adresu správce skolickaosek.cz@gmail.com. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.