Úplata za předškolní vzdělávání

 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Účinnost od: 1.9.2015

 

Tento pokyn vychází z:

- § 123 odst. 2 a odst.
4, školského zákona a dále podle

- § 6 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Obsah:

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. II Výše úplaty

Čl. III Snížení úplaty

Čl. IV Splatnost úplaty

Čl. V Osvobození od placení úplaty

Čl. VI Závěrečná ustanovení

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Tento pokyn stanoví
úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen "úplata"), kterou hradí rodiče nebo
jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

 

Čl. II

Výše úplaty

 

Výši úplaty stanoví ředitelka
mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na nástěnce a
webových stránkách mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího
školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu
školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému
zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty
nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů,
které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

 

Pro školní
rok 2015/2016 je stanovena
měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši  300,-Kč

 

Čl. III

Snížení
úplaty

 

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech:

 

a) Dítě, jemuž je
docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání
rodičovského příspěvku. Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené
pro celodenní provoz (odst. 3 vyhlášky). Snížená úplata je stanovena na částku
200,-Kč

 

b) Dítě, které se v
souladu s § 34 odst. 9 školského
zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu
s odst. 1 (odst. 4). Výše úplaty odpovídá nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro
příslušný provoz. Snížená úplata je stanovena na částku 200,-Kč

 

c) Pro kalendářní měsíc,
v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše
úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3
odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Snížená úplata je
stanovena na částku 200,- Kč

 

O výši snížení úplaty
informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informace na nástěnce a
webových stránkách školy.

 

Čl. IV

Splatnost
úplaty

 

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního
měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte
jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za
vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání
dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Čl. V

Osvobození od placení úplaty

 

Osvobozen od úplaty se
řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

 

a) zákonný zástupce
dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

 

b) zákonný zástupce
nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§
12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

 

c) rodič, kterému náleží
zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

 

d) fyzická osoba, která o
dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§
36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto
skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nebo

 

e) vzdělávání dětí v
posledním ročníku mateřské školy, nejvýše ale po dobu 12 měsíců. Toto omezení
bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 zákona
č. 561/2006 Sb., školský zákon)

 

 

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

Tato pokyn nabývá
účinnosti dnem 1.9.2015                          

 

 

V Oseku dne : 30.6.2015                                                                                     
          Bc. Kateřina Slovanová

                                                                                                                                          
ředitelka mateřské školy