Novinky
Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v době od 4.5 do 15.5 2020 formou doručení žádosti o přijetí následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: 5zauxs5
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý email/ na adresu skolickaosek@skolickaosek.cz
  • poštou na adresu školy
  • osobním podáním do kanceláře školy

V současné situaci kdy zákonný zástupce nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor na webu školy), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
  3. doloží kopii rodného listu

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

K zápisu na školní rok 2020/2021 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout na webových stránkách školy.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Soubory ke stažení

Zpět