STANOVENÍ ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši  350,-Kč

 

Čl. III

Snížení úplaty

 

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech:

 

 

a) Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Snížená úplata je stanovena na částku 250,- Kč

 

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informace na nástěnce a webových stránkách školy.

 

Čl. IV

Splatnost úplaty

 

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Čl. V

Bezúplatné vzdělávání

 

Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

 

Tato pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2018                           

 

 

V Oseku dne : 30.6.2018                                                                                                Bc. Kateřina Slovanová

                                                                                                                                           ředitelka mateřské školy