POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDÉLAVÁNÍ

Vážení rodiče předškolních dětí, přinášíme Vám pár užitečných informací.                                                                                                                   

       S novým rokem vstupuje v platnost novela Školského zákona účinná od 1. ledna 2017.

V souvislosti s tímto bychom Vás chtěli seznámit s novými podmínkami přijímání dětí do mateřských škol v novém školním roce.

    Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem v místě trvalého pobytu dítěte. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,rozsah docházky stanovuje ředitel příslušné spádové školy ve školním řádu.

 Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Spádové oblasti v našem městě budou zřizovatelem, v nejbližší době, určeny obecní vyhláškou.