Novinky
Změna platby stravného
Platba stravného 1.9.2021

Platba stravného 1.9.2021
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Provoz školní jídelny se řídí :
Zákonem č.561/2004-školský zákon
Zákonem č.258/2000 Sb.ve znění zákona č.274/2003 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 272/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání
Vyhláškou č.84/2005 Sb.,o nákladech na závodní stravování
Vyhláškou č.137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
Zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Systém HSCCP
Legislativa je k dispozici u vedoucí stravování.
 
Provoz školní jídelny
Pracovní doba :
 
6.00 – 15.00
Výdejní doba :
Přesnídávka
8.30 – 9.15
 
Oběd
11.30 – 12.00
 
svačina
14.30 – 15.00
Výdej do jídlonosičů
 
Pouze v případě neplánované
nepřítomnosti
 
11.15 – 11.30
 
 
       
Stanovená výše stravného od 1.9.2021
 
I.skupina strávnici  3-6 let
II.skupina strávníci 7-10 let
Přesnídávka
8,-Kč
9,-Kč
Oběd
17,-Kč
20,-Kč
Svačina
8,-Kč
8,-Kč
Celkem
33,-Kč
37,-Kč
 
 
 
 
Úhrady plateb: výběr stravného a školného
 
Při nástupu do MŠ zaplatí rodiče 750,-Kč zálohu na stravné a 350,-Kč zálohu na školné.
Následující měsíce budou rodiče hradit společně školné i stravné v termínu 13.-15.v měsícu.
Stravné podle skutečného stavu odebraných obědů za předchozí měsíc.Školné též za předchozí měsíc.
Záloha na stravné bude vyúčtována po ukončení docházky a záloha na školné bude vyúčtována v červnu v následujícím roce.
Platí se do 15.dne běžného měsíc převodem na účet č.:
1060435369/0800.Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte.
Ve výmečným případě hotově u vedoucí stravování do 15.dne běžného měsíce.
Porušení ujednání za platbu stravného a školného :
V případě,že rodič neuhradí  stravné a školné ve stanovené lhůtě,bude 2x upozorněn o této
skutečnosti písemně a pokud ani poté neuhradí částku, může být dítěti z důvodu neplacení ukončena docházka.
V případě nejasností / ohledně placení stravného apod./je možné se obrátit  na paní Kozákovou Hanu vedoucí ŠJ,přímo v MŠ a v to době od 7.30-11.30 hodin –lichý týden
                                               Od 12.00-15.00 hod.-sudý týden
nebo na telefonu 417837136 .   
 
Organizace stravování
Na základě §2 odst.7 vyhlášky č.107/2005 o školním stravování jsou jídla podávaná
V rámci školního stravování konzumovány v provozovnách. První den neplánované
nepřítomnosti  strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky
považuje za pobyt  ve škole nebo školském zařízení. Další dny není nárok na dotované jídlo
a musí se odhlásit.
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat (§4odst.3)oběd, jedno předcházející a
jedno navazující doplňkové jídlo,je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
Odhlašování a přihlašování stravy
Dítě přijaté do mateřské školy je přihlášeno ke stravování denně při příchodu do 8.00
hodin.Při pozdním příchodu den předem nebo telefonicky do 8.00 hodin.První den ,když dítě musí
neplánovaně opustit mateřskou školku, je možné vydat jídlo do vlastního jídlonosiče.
V případě,že dítě opouští mateřskou školu po obědě,je nutné odpolední svačinu odhlásit u učitelky nejpozději v tento den ráno do 8 hodin.Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního
koše sledovaných potravin.
Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ŠJ a na internetových stránkách www.skolickaosek.cz
 
Pitný režim:
Je zajišťován ráno od od 6.00 hod. na každé třídě.Během dne je doplňován čaj,džus,pitná voda
nebo vitamínový nápoj do konvic na odděleních.Děti se mohou kdykoliv během dne podle potřeby napít a  k tomu mají každý  k dispozici vlastní hrneček opatřený jménem.Při pobytu venku je zajištěno pití též v konvicích.O mytí nádobí se postarají kuchařky.
 
 
Provoz o hlavních prázdninách
Při provozu o hlavních prázdninách musí být docházka nahlášena předem.Stravné a
školné se platí stejně jako v průběhu školního roku, na účet vždy do 15.
dne v měsíci,nebo hotově u vedoucí ŠJ.Děti z ostatních mateřských škol platí školné  a stravné stejným způsobem.
 
Datum 1.9.2021
 
Hana Kozáková                                                                   
Vedoucí stravování                                                                                                                    Bc. Kateřina Slovanová
                                                                                                                                                                ředitelka mateřské školy

Bc. Kateřina Slovanová

Soubory ke stažení

Zpět