Akce
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 

M ě s t o   O s e k

  

Rada města Oseka ve smyslu § 166 odst. 2 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení  Rady města Oseka č. RM/83/2023 ze dne 14.3.2023

 

vyhlašuje konkurzní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

 

 

Mateřské školy, Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice

se sídlem: Hornická 347, 417 05 Osek

 

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj. předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost.

 

 

K přihlášce přiložte:

1)       úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2)       doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3)       strukturovaný profesní životopis,

4)       písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5)       výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

6)       originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.7.2023

 

Obálku označte slovy:

Konkurz – „Mateřská škola, Hornická 347, 417 05 Osek“ -neotvírat.

 

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte  nejpozději do  17.04. 2023 do 15:00 hod.  

na adresu: Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek.

 

 

Soubory ke stažení

Zpět